Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Υπόδειγμα αιτήσεως διορθώσεως πρακτικών σε ποινική δίκη
Προσοχή:
Η αίτηση διορθώσεως πρακτικών πρέπει να κατατεθεί εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την καταχώριση στο ειδικό βιβλίο καθαρογραμμένων πρακτικών, και να πρωτοκολληθεί στο πρωτόκολλο του εκάστοτε Δικαστηρίου, παράλληλα δε να κατατεθεί και στον αντίστοιχο Εισαγγελέα, ώστε, σε κάθε περίπτωση, να εισαχθεί στο ακροατήριο.

ΠΡΟΣ ΤΟΝ κο ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ  Α΄ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟΥ (...) ΑΘΗΝΩΝ 
της .../.../2014
κ. ......, Πρόεδρο Πρωτοδικών
ΚΑΙ
ΠΡΟΣ ΤΟ Α΄ ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ της .../.../2014
(Πρόεδρος:......, Εισαγγελέας:.........., Γραμματέας:..........)

(Διά και του κου Εισαγγελέως Πλημ/κών Αθηνών)

ΥΠ’ΟΨΙΝ:
Κας Προέδρου του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Πρωτοδικείου Αθηνών,
Μαρίας Τσάμη, Εφέτη Αθηνών
Κας Διευθύνουσας την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών,
 Παναγιώτας Φάκου, Αντεισαγγελέα Εφετών Αθηνών

ΑΙΤΗΣΗ

Του Ιάκωβου Γιοσάκη, του ........., κατοίκου .............., οδός ............

(περί της διόρθωσης και συμπλήρωσης των υπ’αριθμ. ................ Πρακτικών του  Α΄ Τριμελούς Πλημ/κείου Αθηνών, της ............, υπογεγραμμένων και καταχωρηθέντων στο ειδικό βιβλίο την ....................)
_____________

Κατά την παρ. 1 του άρ. 145 ΚΠΔ, «Όταν στην απόφαση ή στη διάταξη υπάρχουν λάθη ή παραλείψεις που δεν δημιουργούν ακυρότητα, ο δικαστής που τις εξέδωσε διατάσσει αυτεπαγγέλτως ή με αίτηση του εισαγγελέα ή κάποιου από τους διαδίκους τη διόρθωση ή τη συμπλήρωσή τους, αν δεν μεταβάλλονται ουσιαστικά και δεν αλλοιώνεται η αληθινή εικόνα αυτών που πράγματι συνέβησαν στο ακροατήριο».
Επίσης, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρ. 145 ΚΠΔ, «Μέσα σε είκοσι ημέρες από την, κατά το άρθρο 142 παρ. 2 εδάφιο τελευταίο, καταχώριση στο ειδικό βιβλίο καθαρογραμμένων πρακτικών είναι δυνατό να ζητηθεί από τους διαδίκους και τον εισαγγελέα ή να προκληθεί αυτεπαγγέλτως από το δικαστή η διόρθωση λαθών που υπάρχουν στα πρακτικά ή η συμπλήρωση των ελλείψεων, αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παρ.1. Τη διόρθωση ή τη συμπλήρωση τη διατάσσει, ύστερα από κλήτευση και ακρόαση των διαδίκων που ήταν παρόντες, όποιος διευθύνει τη συνεδρίαση, και σε περίπτωση άρνησής του το δικαστήριο που δίκασε αποτελούμενο από τους ίδιους αν είναι δυνατό δικαστές». 
Σύμφωνα, δε, με την παρ. 3 του άρ. 141 ΚΠΔ, «Τα πρακτικά ωσότου προσβληθούν για πλαστότητα αποδεικνύουν όλα όσα αναγράφονται σ’αυτά, σύμφωνα με το άρθρο 140 και με αυτό το άρθρο».
Κατά την υπ’αρ. 1323/1999 απόφαση του Αρείου Πάγου, «δικαιοδοσία επί του ζητήματος τούτου (ενν. διορθώσεως και συμπληρώσεως των πρακτικών της συνεδριάσεως) έχει ο διευθύνων την συνεδρίαση και, σε περίπτωση αρνήσεώς του, το Δικαστήριο, το οποίο εκδίκασε την υπόθεση».

Πιο συγκεκριμένα τα χωρία των πρακτικών, των οποίων αιτούμαι τη διόρθωση-συμπλήρωση, είναι τα εξής:

Σελ. 1-2......................

Το αληθές είναι....................

Επειδή τα ανωτέρω, τα κυριότερα από όσα δεν ανταποκρίνονται στην αλήθεια όσων πράγματι ειπώθηκαν, αληθινά διαδραματισθέντα, ενώπιόν Σας, που αποδεικνύονται με μάρτυρες, είναι ουσιώδη και καθιστούν αναγκαία, για την αποκατάσταση των όσων πράγματι συνέβησαν στο ακροατήριο, τη διόρθωση και συμπλήρωση των υπ’αριθμ. ............. Πρακτικών του Α΄ Τριμελούς Πλημ/κείου Αθηνών, της ............, υπογεγραμμένων και καταχωρηθέντων στο ειδικό βιβλίο την ................ .
Για τους λόγους αυτούς
Ζητώ
Τη διόρθωση και συμπλήρωση των υπ’αριθμ. Πρακτικών του Α΄ Τριμελούς Πλημ/κείου Αθηνών, της ..........., υπογεγραμμένων και καταχωρηθέντων στο ειδικό βιβλίο την ..............., κατά τα ανωτέρω ουσιώδη σημεία τους, η οποία πρέπει να γίνει εξ Υμών, άλλως σε δημόσια συνεδρίαση με την ίδια σύνθεση του Δικαστηρίου, και αφού κληθούν οι διάδικοι, και οι πληρεξούσιοι δικηγόροι τους.

Μάρτυρες προτείνω και ζητώ να εξεταστούν:

 
Αθήνα, 28-05-2014

Ο Αιτών

______


Δημοσίευση σχολίου

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Επικίνδυνες αποφάσεις των Εισαγγελέων Προσδιορισμού της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών

Υπ'όψιν: 1) Της κ. Εισαγγελέως του Αρείου Πάγου 2) Του κ. Προϊσταμένου Επιθεώρησης Δικαστών και Δικαστηρίων 3) Του κ. Διευθύνοντος την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών
Εξ αφορμής μίας υπόθεσης παραθέτουμε τις κατωτέρω σκέψεις, που θα αποτελέσουν και περιεχόμενο αιτήσεως για γνωμοδότηση, από την κ. Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, και τον κ. Διευθύνοντα την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, και πειθαρχικής αναφοράς σε βάρος των Εισαγγελέων Προσδιορισμού Αθηνών, κ. Αλεξάνδρας Πίσχοινα, και κ. Δήμητρας Πατσουράτη. Οι παρακάτω, δε, σκέψεις διατυπώνονται χωρίς καμία εμπάθεια, και χωρίς καμία διάθεση νομικής ματαιοδοξίας, παρά μόνον για την προάσπιση των δικαιωμάτων των διαδίκων σε μία ποινική δίκη.
Διάδικος ποινικής δίκης, και δη κατηγορουμένη, αιτήθηκε αντίγραφα της δικογραφίας, που εκκρεμεί στο ακροατήριο του Τριμελούς Πλημ/κείου, και δη ένα έγγραφο (ιατρικό πιστοποιητικό), που προσεκόμισε ο πληρεξούσιος δικηγόρος της, και το οποίο αναγνώστηκε στο Δικαστήριο, το οποίο και ανέβαλε τη δίκη. Η αίτηση χρε…

Απαγορεύεται η άρση απορρήτου προσωπικών (και όχι ειδησεογραφικών) ιστολογίων

Υπέπεσε στην αντίληψή μας ότι συγκεκριμένη Πρόεδρος Πρωτοδικών Αθηνών, η οποία προήχθη σε Εφέτη, αλλά και λοιπά play - boys και play - girls της Δικαιοσύνης, αποπειράθηκαν να άρουν το απόρρητο προσωπικού (και ουχί ειδησεογραφικού) ιστολογίου, γράφοντας στα παλαιότερα των υποδημάτων τους τις σαφείς διατάξεις του Νόμου, που απαγορεύουν κάτι τέτοιο.
Μάλιστα, η παραπάνω Πρόεδρος είχε το θράσος να επικαλεστεί ότι συγκεκριμένος Δικηγόρος διαδίκου είναι διαχειριστής συγκεκριμένου προσωπικού ιστολογίου, προκειμένου να ζητήσει να γίνει δεκτή δήλωση αποχής της, ισχυριζόμενη ότι με ανάρτησή του προσέβαλε, βάναυσα (βαναυσότερα της νομολογίας της) την προσωπικότητά της.
Και τα play - mobiles της Justicia ανέλαβαν δράση, "δικαιώνοντας" τον διάδικο που εκπροσωπούσε ο δικηγόρος, με λεπτομέρειες που μόλις αποκαλυφθούν θα προκαλέσουν κλυδωνισμούς στον χώρο της πρ. Σχολής Ευελπίδων. Γιατί στην πρ. Σχολή μάλλον υπηρετεί μια μειοψηφία από νύν στρατιωτάκια εμπάθειας και μεροληψίας, ταγμένα στην …